POLITIKA SOUKROMÍ A POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

POLITIKA SOUKROMÍ A POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Tento dokument vytvořila a schválila AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. se sídlem ve Varšavě, ul. Klimczaka 1, 02-797 („Společnost“) za účelem:

  1. představení informací o zásadách ochrany soukromí používaných Společností pro uživatele webových stránek www.oyakata.com.pl („Webové stránky“),
  2. poskytnutí uživatelům Webových stránek informací o používání souborů cookies.

 

Osobní údaje

Soukromí

AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. zajišťuje ochranu soukromí na úrovni alespoň odpovídající standardům stanoveným v příslušných ustanoveních o ochraně osobních údajů, včetně: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“), zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb a také zákona ze dne 17. července 2014 zákon o telekomunikacích.

AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. uplatňuje zásady předběžné opatrnosti týkající se zachování soukromí v souvislosti s provozováním Webových stránek, ochrany osobních údajů, včetně péče o bezpečnost těchto údajů použitím vhodných technických a organizačních opatření. Chrání zejména údaje proti zveřejnění neoprávněným osobám a před jejich zpracováním v rozporu s platnými zákony. AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. vykonává neustálou kontrolu nad procesem zpracování údajů a co nejvíce omezuje přístup k údajům a uděluje příslušná oprávnění pouze v případě, že je to nezbytné pro řádné poskytování služeb.

Osobní údaje

AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. používá osobní údaje pouze pro účely kontaktování a nebude je používat pro jiné účely.

AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. svěřuje zpracování osobních údajů poskytovatelům služeb, kteří spravují IT systémy používané pro zpracování údajů jejím jménem a v její prospěch, pouze v rozsahu povoleném zákonem.

< AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. je správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím Webových stránek, ve smyslu ustanovení o ochraně osobních údajů. 

Práva subjektů údajů

AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. zajišťuje uživatelům Webových stránek uplatnění práv vyplývajících z ustanovení o ochraně osobních údajů, zejména právo na přístup k jejich údajům a jejich opravu. Uplatňováním svého práva na kontrolu zpracování osobních údajů mají uživatelé Webových stránek zejména právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování svých údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenos údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku – z důvodů souvisejících s jeho mimořádnou situací vůči zpracování jeho osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování na základě těchto ustanovení. V takové situaci AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. nesmí již zpracovávat tyto osobní údaje, ledaže prokáže existenci právně odůvodněných důvodů pro zpracování, převažujících nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů nebo důvody pro zjištění, uplatnění nebo obhajobu nároků.

Pokud budou osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely takového marketingu, včetně profilování, v rozsahu, v jakém zpracování souvisí s takovým přímým marketingem.

Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, osobní údaje se již nesmí zpracovávat pro takové účely.

V rozsahu stanoveném zákonem mohou být osobní údaje zpřístupněny subjektům oprávněným podle zákona a orgánům ustanoveným pro kontrolu dodržování zákona.

Soubory cookies

AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. používá pro statistické účely a zajištění nejvyšší kvality služeb informace uložené serverem na koncové zařízení uživatele, které jsou pak načteny po každém zapnutí webového prohlížeče (tzv. soubory „cookies“).

Soubory cookies jsou datové údaje, zejména textové soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení uživatele servisu a jsou určeny pro používání webových stránek. Soubory cookies obvykle obsahují název webových stránek, ze kterých pocházejí, dobu uložení na koncovém zařízení a jedinečné číslo.

Subjektem, který při používání webových stránek umísťuje informace v podobě souborů cookies na koncovém zařízení uživatele, je AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. se sídlem ve Varšavě, ul. Klimczaka 1, 02-797.

Shromažďování a používání informací je omezeno na minimum nezbytné pro poskytování služeb na požadované úrovni podle čl. 18 zákona o poskytování elektronických služeb. Zejména v procesu shromažďování osobních údajů se rozlišují ty, jejichž poskytování je skutečně nezbytné pro poskytování elektronických služeb. Poskytnutí dalších osobních údajů (tj. údajů, které nejsou nutné pro poskytování elektronických služeb) není povinné, závisí na uvážení subjektu.

Nainstalované soubory cookies nemění konfiguraci koncového zařízení.

Účel tvoření souborů cookies a jejich typy

AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. umísťuje soubory cookies na koncová zařízení, která se používají při používání webových servisů a mobilních aplikací AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. pro účely:

  1. přizpůsobení Webových stránek preferencím uživatele a optimalizace využívání těchto služeb; zejména tyto soubory umožňují rozpoznat zařízení uživatele a správně zobrazit obsah přizpůsobený jeho individuálním požadavkům. Díky této technologii bude možné nabídnout uživateli reklamu šitou na jeho míru a z dostupných nabídek představit především takové, které budou nejlépe vyhovovat jeho požadavkům,
  2. vytváření statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak uživatelé používají Webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah,
  3. vytváření statistik prohlížení Webových stránek,
  4. monitorování pohybu po Webových stránkách, tj. analýzy údajů, včetně souborů cookies Google Analytics (jsou to soubory, které používá společnost Google pro analýzu, jakým způsobem používá servis uživatel, pro vytváření statistik a zpráv o fungování servisu). Google nepoužívá shromážděné údaje pro identifikaci uživatele a nespojuje tyto informace pro umožnění identifikace. Podrobné informace o rozsahu a zásadách shromažďování údajů v souvislosti s touto službou můžete najít na odkazu:: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

V rámci Webových stránek se používají dva základní typy souborů cookies: „relační“ (session cookies) a „trvalé“ (persistent cookies). „Relační“ cookies jsou dočasné soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení uživatele do okamžiku odhlášení, opuštění Webových stránek nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). „Trvalé“ soubory cookies jsou uloženy na koncovém zařízení uživatele po dobu stanovenou v parametrech souborů cookies nebo dokud je uživatel nesmaže.

Správa souborů cookies

Uživatelé webových stránek mohou kdykoli změnit nastavení týkající se souborů cookies. Tato nastavení lze změnit zejména tak, aby blokovala automatickou podporu souborů cookies v nastavení webového prohlížeče nebo informovala o každém jejich umístění na zařízení uživatele servisu. Podrobné informace o možnostech a způsobech podpory souborů cookies jsou dostupné v nastavení softwaru (webového prohlížeče).

Používání uživatelem prohlížeče, jehož nastavení umožňuje ukládání souborů cookies na zařízení, znamená souhlas s ukládáním výše uvedených souborů na tomto zařízení.

Další informace o souborech cookies jsou dostupné mj. na adrese http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/, http://jakwylaczyccookie.pl/, http://ciasteczka.zjekoza.pl/howto.html.